English
邮箱
联系我们
网站地图
邮箱
旧版回顾


ope体育正规大网

文章来源:ope体育正规大网    发布时间:2020-01-23 19:07:53  【字号:      】

ope体育正规大网扁 鹊 阴 阳 脉 法二 阳 并 病 , 太 阳 初 得 病 时 , 发 其 汗 , 汗 先 出 , 复 不 彻 , 因 转 属 阳 明 , 续 自 微 汗 出 , 不 恶 寒 。 若 太 阳 证 不 罢 , 不 可 下 , 下 之 为 逆 , 如 此 者 , 可 小 发 其 汗 。 设 面 色 缘 缘 正 赤 者 , 阳 气 怫 郁 在 表 , 当 解 之 , 熏 之 。 若 发 汗 不 大 彻 , 不 足 言 , 阳 气 怫 郁 不 得 越 。 当 汗 而 不 汗 , 其 人 躁 烦 , 不 知 痛 处 , 乍 在 腹 中 , 乍 在 四 肢 , 按 之 不 可 得 , 其 人 短 气 但 坐 , 汗 出 而 不 彻 故 也 。 更 发 其 汗 即 愈 。 何 以 知 其 汗 不 彻 ? 脉 涩 故 以 知 之 。 未 持 脉 时 , 病 患 叉 手 自 冒 心 。 师 因 教 试 令 咳 而 不 即 咳 者 , 此 必 两 耳 无 所 闻 也 。 所 以 然 者 , 重 发 其 汗 , 虚 故 也 。 发 汗 后 , 饮 水 多 者 必 喘 。 以 水 灌 之 亦 喘 。 发 汗 后 , 水 药 不 得 入 口 为 逆 。 若 更 发 其 汗 , 必 吐 下 不 止 。 阳 明 病 , 本 自 汗 出 , 医 复 重 发 其 汗 , 病 已 瘥 , 其 人 微 烦 , 不 了 了 , 此 大 便 坚 也 , 以 亡 津 液 , 胃 中 干 燥 , 故 令 其 坚 。 当 问 小 便 日 几 行 , 若 本 日 三 、 四 行 , 今 日 再 行 者 , 必 知 大 便 不 久 出 , 今 为 小 便 数 少 , 津 液 当 还 入 胃 中 , 故 知 必 当 大 便 也 。 发 汗 多 , 又 复 发 其 汗 , 此 为 亡 阳 。 皆 谵 语 、 脉 短 者 , 死 ; 脉 自 和 者 , 不 死 。伤 寒 发 其 汗 , 身 目 为 黄 , 所 以 然 者 , 寒 湿 相 抟 在 里 不 解 故 也 。 病 患 有 寒 , 复 发 其 汗 , 胃 中 冷 , 必 吐 蛔 。太 阳 病 , 发 其 汗 , 遂 漏 而 不 止 , 其 人 恶 风 , 小 便 难 , 四 肢 微 急 , 难 以 屈 伸 , 属 加 附 子 汤 。 服 汤 , 大 汗 出 , 若 脉 但 洪 大 , 与 汤 。 若 其 形 如 疟 , 一 日 再 三 发 , 汗 出 便 解 , 属 二 麻 黄 一 汤 。 服 汤 , 大 汗 出 , 大 烦 渴 不 解 , 若 脉 洪 大 , 属 白 虎 汤 。伤 寒 , 脉 浮 , 自 汗 出 , 小 便 数 , 颇 复 ( 仲 景 颇 复 字 作 心 烦 ) 微 恶 寒 , 而 脚 挛 急 , 反 与 欲 攻 其 表 , 得 之 便 厥 , 咽 干 , 烦 躁 , 吐 逆 , 当 作 汤 , 以 复 其 阳 。 厥 愈 足 温 , 更 作 芍 药 汤 与 之 , 其 脚 即 伸 。 而 胃 气 不 和 , 谵 语 , 可 与 承 气 汤 。 重 发 其 汗 , 复 加 烧 针 者 , 属 四 逆 汤 。伤 寒 , 发 汗 已 解 , 半 日 许 复 烦 , 其 脉 浮 数 , 可 复 发 其 汗 , 属 汤 。发 汗 后 , 身 体 疼 痛 , 其 脉 沉 迟 , 属 加 芍 药 汤 。发 汗 后 , 不 可 更 行 汤 , 汗 出 而 喘 , 无 大 热 , 可 以 麻 黄 杏 子 石 膏 汤 。发 汗 过 多 以 后 , 其 人 叉 手 自 冒 心 , 心 下 悸 , 而 欲 得 按 之 , 属 汤 。发 汗 后 , 其 人 脐 下 悸 , 欲 作 贲 豚 , 属 汤 。发 汗 后 , 腹 胀 满 , 属 浓 朴 半 夏 汤 。 发 其 汗 不 解 , 而 反 恶 寒 者 , 虚 故 也 , 属 芍 药 附 子 汤 。 不 恶 寒 , 但 热 者 , 实 也 , 当 和 其 胃 气 , 宜 小 承 气 汤 。太 阳 病 , 发 汗 , 若 大 汗 出 , 胃 中 燥 , 烦 不 得 眠 , 其 人 欲 饮 水 , 当 稍 饮 之 , 令 胃 中 和 则 愈 。发 汗 已 , 脉 浮 而 数 , 复 烦 渴 者 , 属 五 苓 散 。伤 寒 , 汗 出 而 渴 , 属 五 苓 散 证 ; 不 渴 , 属 汤 。太 阳 病 , 发 其 汗 , 汗 出 不 解 , 其 人 发 热 , 心 下 悸 , 头 眩 , 身 而 动 , 振 振 欲 擗 地 , 属 真 武 汤 。伤 寒 , 汗 出 , 解 之 后 , 胃 中 不 和 , 心 下 痞 坚 , 干 噫 食 臭 , 胁 下 有 水 气 , 腹 中 雷 鸣 而 利 , 属 泻 心 汤 。伤 寒 发 热 , 汗 出 不 解 后 , 心 中 痞 坚 , 呕 而 下 利 , 属 大 汤 。太 阳 病 三 日 , 发 其 汗 不 解 , 蒸 蒸 发 热 者 , 属 于 胃 也 , 属 承 气 汤 。大 汗 出 , 热 不 去 , 内 拘 急 , 四 肢 疼 , 下 利 , 厥 逆 而 恶 寒 , 属 四 逆 汤 。发 汗 多 , 亡 阳 谵 语 者 , 不 可 下 , 与 汤 , 和 其 荣 卫 , 以 通 津 液 , 后 自 愈 。胃 足 阳 明 经 病 证

病 可 发 汗 证二 阳 并 病 , 太 阳 初 得 病 时 , 发 其 汗 , 汗 先 出 , 复 不 彻 , 因 转 属 阳 明 , 续 自 微 汗 出 , 不 恶 寒 。 若 太 阳 证 不 罢 , 不 可 下 , 下 之 为 逆 , 如 此 者 , 可 小 发 其 汗 。 设 面 色 缘 缘 正 赤 者 , 阳 气 怫 郁 在 表 , 当 解 之 , 熏 之 。 若 发 汗 不 大 彻 , 不 足 言 , 阳 气 怫 郁 不 得 越 。 当 汗 而 不 汗 , 其 人 躁 烦 , 不 知 痛 处 , 乍 在 腹 中 , 乍 在 四 肢 , 按 之 不 可 得 , 其 人 短 气 但 坐 , 汗 出 而 不 彻 故 也 。 更 发 其 汗 即 愈 。 何 以 知 其 汗 不 彻 ? 脉 涩 故 以 知 之 。 未 持 脉 时 , 病 患 叉 手 自 冒 心 。 师 因 教 试 令 咳 而 不 即 咳 者 , 此 必 两 耳 无 所 闻 也 。 所 以 然 者 , 重 发 其 汗 , 虚 故 也 。 发 汗 后 , 饮 水 多 者 必 喘 。 以 水 灌 之 亦 喘 。 发 汗 后 , 水 药 不 得 入 口 为 逆 。 若 更 发 其 汗 , 必 吐 下 不 止 。 阳 明 病 , 本 自 汗 出 , 医 复 重 发 其 汗 , 病 已 瘥 , 其 人 微 烦 , 不 了 了 , 此 大 便 坚 也 , 以 亡 津 液 , 胃 中 干 燥 , 故 令 其 坚 。 当 问 小 便 日 几 行 , 若 本 日 三 、 四 行 , 今 日 再 行 者 , 必 知 大 便 不 久 出 , 今 为 小 便 数 少 , 津 液 当 还 入 胃 中 , 故 知 必 当 大 便 也 。 发 汗 多 , 又 复 发 其 汗 , 此 为 亡 阳 。 皆 谵 语 、 脉 短 者 , 死 ; 脉 自 和 者 , 不 死 。伤 寒 发 其 汗 , 身 目 为 黄 , 所 以 然 者 , 寒 湿 相 抟 在 里 不 解 故 也 。 病 患 有 寒 , 复 发 其 汗 , 胃 中 冷 , 必 吐 蛔 。太 阳 病 , 发 其 汗 , 遂 漏 而 不 止 , 其 人 恶 风 , 小 便 难 , 四 肢 微 急 , 难 以 屈 伸 , 属 加 附 子 汤 。 服 汤 , 大 汗 出 , 若 脉 但 洪 大 , 与 汤 。 若 其 形 如 疟 , 一 日 再 三 发 , 汗 出 便 解 , 属 二 麻 黄 一 汤 。 服 汤 , 大 汗 出 , 大 烦 渴 不 解 , 若 脉 洪 大 , 属 白 虎 汤 。伤 寒 , 脉 浮 , 自 汗 出 , 小 便 数 , 颇 复 ( 仲 景 颇 复 字 作 心 烦 ) 微 恶 寒 , 而 脚 挛 急 , 反 与 欲 攻 其 表 , 得 之 便 厥 , 咽 干 , 烦 躁 , 吐 逆 , 当 作 汤 , 以 复 其 阳 。 厥 愈 足 温 , 更 作 芍 药 汤 与 之 , 其 脚 即 伸 。 而 胃 气 不 和 , 谵 语 , 可 与 承 气 汤 。 重 发 其 汗 , 复 加 烧 针 者 , 属 四 逆 汤 。伤 寒 , 发 汗 已 解 , 半 日 许 复 烦 , 其 脉 浮 数 , 可 复 发 其 汗 , 属 汤 。发 汗 后 , 身 体 疼 痛 , 其 脉 沉 迟 , 属 加 芍 药 汤 。发 汗 后 , 不 可 更 行 汤 , 汗 出 而 喘 , 无 大 热 , 可 以 麻 黄 杏 子 石 膏 汤 。发 汗 过 多 以 后 , 其 人 叉 手 自 冒 心 , 心 下 悸 , 而 欲 得 按 之 , 属 汤 。发 汗 后 , 其 人 脐 下 悸 , 欲 作 贲 豚 , 属 汤 。发 汗 后 , 腹 胀 满 , 属 浓 朴 半 夏 汤 。 发 其 汗 不 解 , 而 反 恶 寒 者 , 虚 故 也 , 属 芍 药 附 子 汤 。 不 恶 寒 , 但 热 者 , 实 也 , 当 和 其 胃 气 , 宜 小 承 气 汤 。太 阳 病 , 发 汗 , 若 大 汗 出 , 胃 中 燥 , 烦 不 得 眠 , 其 人 欲 饮 水 , 当 稍 饮 之 , 令 胃 中 和 则 愈 。发 汗 已 , 脉 浮 而 数 , 复 烦 渴 者 , 属 五 苓 散 。伤 寒 , 汗 出 而 渴 , 属 五 苓 散 证 ; 不 渴 , 属 汤 。太 阳 病 , 发 其 汗 , 汗 出 不 解 , 其 人 发 热 , 心 下 悸 , 头 眩 , 身 而 动 , 振 振 欲 擗 地 , 属 真 武 汤 。伤 寒 , 汗 出 , 解 之 后 , 胃 中 不 和 , 心 下 痞 坚 , 干 噫 食 臭 , 胁 下 有 水 气 , 腹 中 雷 鸣 而 利 , 属 泻 心 汤 。伤 寒 发 热 , 汗 出 不 解 后 , 心 中 痞 坚 , 呕 而 下 利 , 属 大 汤 。太 阳 病 三 日 , 发 其 汗 不 解 , 蒸 蒸 发 热 者 , 属 于 胃 也 , 属 承 气 汤 。大 汗 出 , 热 不 去 , 内 拘 急 , 四 肢 疼 , 下 利 , 厥 逆 而 恶 寒 , 属 四 逆 汤 。发 汗 多 , 亡 阳 谵 语 者 , 不 可 下 , 与 汤 , 和 其 荣 卫 , 以 通 津 液 , 后 自 愈 。病 发 汗 以 后 证ope体育正规大网扁 鹊 曰 : 夫 相 死 脉 之 气 , 如 群 鸟 之 聚 , 一 马 之 驭 系 , 水 交 驰 之 状 , 如 悬 石 之 落 。 出 筋 之 上 , 藏 筋 之 下 , 坚 关 之 里 , 不 在 荣 卫 , 伺 候 交 射 , 不 可 知 也 。 脉 病 患 不 病 , 脉 来 如 屋 漏 、 雀 啄 者 , 死 ( 屋 漏 者 , 其 来 既 绝 而 止 , 时 时 复 起 , 而 不 相 连 属 也 。 雀 啄 者 , 脉 来 甚 数 而 疾 , 绝 止 复 顿 来 也 ) 。又 经 言 : 得 病 七 八 日 , 脉 如 屋 漏 、 雀 啄 者 , 死 ( 脉 弹 人 手 如 黍 米 也 ) 脉 来 如 弹 石 , 去 如 解 索 者 , 死 。 ( 弹 石 者 , 辟 辟 急 也 。 解 索 者 , 动 数 而 随 散 乱 , 无 复 次 绪 也 ) 脉 困 , 病 患 脉 如 虾 之 游 , 如 鱼 之 翔 者 , 死 。 ( 虾 游 者 , 苒 苒 而 起 , 寻 复 退 没 , 不 知 所 在 , 久 乃 复 起 , 起 辄 迟 而 没 去 速 者 是 也 。 鱼 翔 者 , 似 鱼 不 行 , 而 但 掉 尾 动 , 头 身 摇 而 久 住 者 是 也 ) 脉 如 悬 薄 卷 索 者 , 死 。 脉 如 转 豆 者 , 死 。 脉 如 偃 刀 者 , 死 。 脉 涌 涌 不 去 者 , 死 。 脉 忽 去 忽 来 , 暂 止 复 来 者 , 死 。 脉 中 侈 者 , 死 。 脉 分 绝 者 , 死 。 ( 上 下 分 散 也 ) 脉 有 表 无 里 者 , 死 。 经 名 曰 结 , 去 即 死 。何 谓 结 ? 脉 在 指 下 如 麻 子 动 摇 , 属 肾 , 名 曰 结 , 去 死 近 也 。 脉 五 来 一 止 , 不 复 增 减 者 , 死 。 经 名 曰 代 。何 谓 代 ? 脉 五 来 一 止 也 。 脉 七 来 是 人 一 息 , 半 时 不 复 增 减 , 亦 名 曰 代 , 正 死 不 疑 。经 言 : 病 或 有 死 , 或 有 不 治 自 愈 , 或 有 连 年 月 而 不 已 。 其 死 生 存 亡 , 可 切 脉 而 知 之 耶 ?然 : 可 具 知 也 。 设 病 者 若 闭 目 不 欲 见 人 者 , 脉 当 得 肝 脉 , 弦 急 而 长 , 反 得 肺 脉 浮 短 而 涩 者 , 死 也 。 病 若 开 目 而 渴 , 心 下 牢 者 , 脉 当 得 紧 实 而 数 , 反 得 沉 滑 而 微 者 , 死 。 病 若 吐 血 , 复 鼽 衄 者 , 脉 当 得 沉 细 , 而 反 浮 大 牢 者 , 死 。 病 若 谵 言 妄 语 , 身 当 有 热 , 脉 当 洪 大 , 而 反 手 足 四 逆 , 脉 反 沉 细 微 者 , 死 。 病 若 大 腹 而 泄 , 脉 当 微 细 而 涩 , 反 得 紧 大 而 滑 者 , 死 。 此 之 谓 也 。经 言 : 形 脉 与 病 相 反 者 , 死 。 奈 何 ?然 : 病 若 头 痛 目 痛 , 脉 反 短 涩 者 , 死 。病 若 腹 痛 , 脉 反 浮 大 而 长 者 , 死 。病 若 腹 满 而 喘 , 脉 反 滑 利 而 沉 者 , 死 。病 若 四 肢 厥 逆 , 脉 反 浮 大 而 短 者 , 死 。病 若 耳 聋 , 脉 反 浮 大 而 涩 者 , 死 ( 《 千 金 翼 》 云 : 脉 大 者 生 , 沉 迟 细 者 难 治 )病 若 目 俣 俣 , 脉 反 大 而 缓 者 , 死 。 左 有 病 而 右 痛 , 右 有 病 而 左 痛 , 下 有 病 而 上 痛 , 上 有 病 而 下 痛 , 此 为 逆 , 逆 者 死 , 不 可 治 。脉 来 沉 之 绝 濡 , 浮 之 不 止 , 推 手 者 , 半 月 死 。 ( 一 作 半 日 )脉 来 微 细 而 绝 者 , 人 病 当 死 。人 病 脉 不 病 者 , 生 ; 脉 病 患 不 病 者 , 死 。人 病 尸 厥 , 呼 之 不 应 , 脉 绝 者 , 死 。 脉 当 大 反 小 者 , 死 。肥 人 脉 细 小 , 如 丝 欲 绝 者 , 死 。羸 人 得 躁 脉 者 , 死 。人 身 涩 而 脉 来 往 滑 者 , 死 。人 身 滑 而 脉 来 往 涩 者 , 死 。人 身 小 而 脉 来 往 大 者 , 死 。人 身 短 而 脉 来 往 长 者 , 死 。人 身 长 而 脉 来 往 短 者 , 死 。人 身 大 而 脉 来 往 小 者 , 死 。尺 脉 不 应 寸 , 时 如 驰 , 半 日 死 。 ( 《 千 金 》 云 : 尺 脉 上 应 寸 口 , 太 迟 者 , 半 日 死 )肝 脾 俱 至 , 则 谷 不 化 。 肝 多 即 死 。肺 肝 俱 至 , 则 痈 疽 , 四 肢 重 。 肺 多 即 死 。心 肺 俱 至 , 则 痹 , 消 渴 , 懈 怠 。 心 多 即 死 。肾 心 俱 至 , 则 难 以 言 , 九 窍 不 通 , 四 肢 不 举 。 肾 多 即 死 。脾 肾 俱 至 , 则 五 脏 败 坏 。 脾 多 即 死 。肝 心 俱 至 , 则 热 甚 , 汗 不 出 , 妄 见 邪 。肝 肾 俱 至 , 则 疝 瘕 , 少 腹 痛 , 妇 人 月 使 不 来 。肝 满 、 肾 满 、 肺 满 皆 实 , 则 为 肿 。 肺 之 雍 , 喘 而 两 满 。 肝 雍 , 两 满 , 卧 则 惊 , 不 得 小 便 。 肾 雍 , 脚 下 至 少 腹 满 , 胫 有 大 小 , 髀 大 跛 , 易 偏 枯 。心 脉 满 大 , 痫 筋 挛 。肝 脉 小 急 , 痫 筋 挛 。肝 脉 骛 暴 , 有 所 惊 骇 , 脉 不 至 , 若 喑 , 不 治 自 已 。肾 脉 小 急 , 肝 脉 小 急 , 心 脉 小 急 , 不 鼓 皆 为 瘕 。肾 肝 并 沉 , 为 石 水 ; 并 浮 , 为 风 水 ; 并 虚 , 为 死 ; 并 小 弦 , 欲 惊 。肾 脉 大 急 沉 , 肝 脉 大 急 沉 , 皆 为 疝 。心 脉 搏 滑 急 为 心 疝 , 肺 脉 沉 搏 为 肺 疝 。脾 脉 外 鼓 , 沉 为 肠 , 久 自 已 。肝 脉 小 缓 为 肠 , 易 治 。肾 脉 小 搏 沉 , 为 肠 下 血 , 温 身 热 者 死 。 心 肝 , 亦 下 血 。 二 脏 同 病 者 可 治 , 其 脉 小 沉 涩 者 为 肠 , 其 身 热 者 死 , 热 见 七 日 死 。胃 脉 沉 鼓 涩 , 胃 外 鼓 大 , 心 脉 小 紧 急 , 皆 膈 偏 枯 , 男 子 发 左 , 女 子 发 右 , 不 喑 舌 转 , 可 治 , 三 十 日 起 。 其 顺 者 喑 , 三 岁 起 。 年 不 满 二 十 者 , 三 岁 死 。脉 至 而 搏 , 血 衄 身 有 热 者 死 。 脉 来 如 悬 钩 , 浮 , 为 热 。脉 至 如 喘 , 名 曰 气 厥 。 气 厥 者 , 不 知 与 人 言 。 ( 《 素 问 》 《 甲 乙 》 作 暴 厥 )脉 至 如 数 , 使 人 暴 惊 , 三 四 日 自 已 。脉 至 浮 合 , 浮 合 如 数 , 一 息 十 至 、 十 至 以 上 , 是 为 经 气 予 不 足 也 , 微 见 , 九 十 日 死 。脉 至 如 火 新 然 , 是 心 精 之 予 夺 也 , 草 干 而 死 。脉 至 如 散 叶 , 是 肝 气 予 虚 也 , 木 叶 落 而 死 。 ( 木 叶 落 作 枣 华 )脉 至 如 省 客 , 省 客 者 , 脉 塞 而 鼓 , 是 肾 气 予 不 足 也 , 悬 去 枣 华 而 死 。脉 至 如 泥 丸 , 是 胃 精 予 不 足 也 , 榆 荚 落 而 死 。 ( 《 素 问 》 荚 作 叶 )脉 至 如 横 格 , 是 胆 气 予 不 足 也 , 禾 熟 而 死 。脉 至 如 弦 缕 , 是 胞 精 予 不 足 也 , 病 善 言 , 下 霜 而 死 ; 不 言 , 可 治 。脉 至 如 交 漆 , 交 漆 者 , 左 右 旁 至 也 , 微 见 四 十 日 死 。 ( 《 甲 乙 》 作 交 棘 ) 。脉 至 如 涌 泉 , 浮 鼓 肌 中 , 是 大 肠 气 予 不 足 也 , 少 气 , 味 韭 英 而 死 。 脉 至 如 委 土 ( 《 素 问 》 作 颓 土 ) 之 状 , 按 之 不 得 , 是 肌 气 予 不 足 也 , 五 色 先 见 黑 , 白 垒 ( 一 作 ) 发 死 。 脉 至 如 悬 雍 , 悬 雍 者 , 浮 揣 切 之 益 大 , 是 十 二 俞 之 予 不 足 也 , 水 凝 而 死 。脉 至 如 偃 刀 , 偃 刀 者 , 浮 之 小 急 也 , 按 之 坚 大 急 , 五 脏 菀 熟 , 寒 热 独 并 于 肾 也 , 如 此 其 人 不 得 坐 , 立 春 而 死 。 脉 至 如 丸 滑 不 直 手 , 不 直 手 者 , 按 之 不 可 得 也 , 是 大 肠 气 予 不 足 也 , 枣 叶 生 而 死 。 脉 至 如 舂 者 , 令 人 善 恐 , 不 欲 坐 卧 , 行 立 常 听 , 是 小 肠 气 予 不 足 也 , 季 秋 而 死 。问 曰 : 尝 以 春 二 月 中 , 脉 一 病 患 , 其 脉 反 沉 。 师 记 言 : 到 秋 当 死 。 其 病 反 愈 , 到 七 月 复 病 , 因 往 脉 之 , 其 脉 续 沉 。 复 记 言 : 至 冬 死 。问 曰 : 二 月 中 得 沉 脉 , 何 以 故 处 之 至 秋 死 也 ?师 曰 : 二 月 之 时 , 其 脉 自 当 濡 弱 而 弦 , 得 沉 脉 , 到 秋 自 沉 , 脉 见 浮 即 死 , 故 知 到 秋 当 死 也 。七 月 之 时 , 脉 复 得 沉 , 何 以 处 之 至 冬 当 死 ?师 曰 : 沉 脉 属 肾 , 真 脏 脉 也 , 非 时 妄 见 。 经 言 : 王 相 囚 死 。 冬 脉 本 王 脉 , 不 再 见 , 故 知 至 冬 当 死 也 。 然 后 至 冬 复 病 , 王 以 冬 至 日 死 , 故 知 为 谛 。 华 佗 效 此 。

ope体育正规大网脉 有 三 部 , 阴 阳 相 乘 。 荣 卫 气 血 , 在 人 体 躬 ( 《 千 金 》 作 而 行 人 躬 ) 。 呼 吸 出 入 , 上 下 于 中 , 因 息 游 布 , 津 液 流 通 。 随 时 动 作 , 效 象 形 容 , 春 弦 秋 浮 , 冬 沉 夏 洪 。 察 色 观 脉 , 大 小 不 同 , 一 时 之 间 , 变 无 经 常 , 尺 寸 参 差 , 或 短 或 长 。 上 下 乖 错 , 或 存 或 亡 。 病 辄 改 易 , 进 退 低 昂 。 心 迷 意 惑 , 动 失 纪 纲 , 愿 为 缕 陈 , 令 得 分 明 。 师 曰 : 子 之 所 问 , 道 之 根 源 。 脉 有 三 部 , 尺 寸 及 关 。 荣 卫 流 行 , 不 失 衡 铨 , 肾 沉 心 洪 。 肺 浮 肝 弦 , 此 自 经 常 , 不 失 铢 分 。 出 入 升 降 , 漏 刻 周 旋 , 水 下 二 刻 , ( 臣 亿 等 详 水 下 二 刻 疑 检 旧 本 如 此 ) 脉 一 周 身 , 旋 复 寸 口 , 虚 实 见 焉 。 变 化 相 乘 , 阴 阳 相 干 。 风 则 浮 虚 , 寒 则 紧 弦 , 沉 潜 水 , 支 饮 急 弦 , 动 弦 为 痛 , 数 洪 热 烦 。 设 有 不 应 , 知 变 所 缘 。 三 部 不 同 , 病 各 异 端 。 太 过 可 怪 , 不 及 亦 然 , 邪 不 空 见 , 终 必 有 奸 。 审 察 表 里 , 三 焦 别 分 , 知 邪 所 舍 , 消 息 诊 看 , 料 度 腑 脏 , 独 见 若 神 。 为 子 条 记 , 传 与 贤 人 。病 可 下 证病 发 汗 吐 下 以 后 证

胆 病 者 , 善 太 息 , 口 苦 , 呕 宿 汁 , 心 淡 淡 恐 , 如 人 将 捕 之 , 嗌 中 介 介 然 , 数 唾 , 候 在 足 少 阳 之 本 末 , 亦 见 其 脉 之 陷 下 者 , 灸 之 ; 其 寒 热 , 刺 阳 陵 泉 。 善 呕 , 有 苦 汁 , 长 太 息 , 心 中 澹 澹 , 善 悲 恐 , 如 人 将 捕 之 , 邪 在 胆 , 逆 在 胃 , 胆 液 则 口 苦 , 胃 气 逆 则 呕 苦 汁 , 故 曰 呕 胆 。 刺 三 里 , 以 下 胃 气 逆 ; 刺 足 少 阳 血 络 , 以 闭 胆 ; 却 调 其 虚 实 , 以 去 其 邪 也 。胆 胀 者 , 胁 下 痛 胀 , 口 苦 , 太 息 。厥 气 客 于 胆 , 则 梦 斗 讼 。足 少 阳 之 脉 , 起 于 目 兑 , 上 抵 头 角 , 下 耳 后 , 循 颈 , 行 手 少 阳 之 脉 前 , 至 肩 上 , 却 交 手 少 阳 之 后 , 入 缺 盆 。 其 支 者 , 从 耳 后 入 耳 中 , 出 走 耳 前 , 至 兑 后 。 其 支 者 , 别 兑 , 下 大 迎 , 合 手 少 阳 于 ( 一 本 云 : 别 兑 , 上 迎 手 少 阳 于 巅 ) , 下 加 颊 车 , 下 颈 , 合 缺 盆 , 以 下 胸 中 , 贯 膈 , 络 肝 , 属 胆 , 循 胁 里 , 出 气 街 , 绕 毛 际 , 横 入 髀 厌 中 。 其 直 者 , 从 缺 盆 下 腋 , 循 胸 中 , 过 季 胁 , 下 合 髀 厌 中 , 以 下 循 髀 阳 , 出 膝 外 廉 , 下 外 辅 骨 之 前 , 直 下 抵 绝 骨 之 端 , 下 出 外 踝 之 前 , 循 足 趺 上 , 出 小 指 次 指 之 端 。 其 支 者 , 趺 上 入 大 指 之 间 , 循 大 指 歧 内 , 出 其 端 , 还 贯 入 爪 甲 , 出 三 毛 。 是 动 则 病 口 苦 , 善 太 息 , 心 胁 痛 , 不 能 反 侧 , 甚 则 面 微 尘 , 体 无 膏 泽 , 足 外 反 热 , 是 为 阳 厥 。 是 主 骨 所 生 病 者 , 头 痛 角 颔 痛 , 目 兑 痛 , 缺 盆 中 肿 痛 , 腋 下 肿 , 马 刀 侠 瘿 , 汗 出 , 振 寒 , 疟 , 胸 中 、 胁 肋 , 髀 、 膝 外 至 、 绝 骨 、 外 踝 前 , 及 诸 节 皆 痛 , 小 指 次 指 不 用 。 盛 者 , 则 人 迎 大 一 倍 于 寸 口 ; 虚 者 , 则 人 迎 反 小 于 寸 口 也 。肝 足 厥 阴 经 病 证病 不 可 下 证ope体育正规大网
(ope体育正规大网)

附件:

专题推荐


丽星邮轮赌博第一品 sitemap 龙8国际手机pt客户端下载 pt老虎机平台 玩ag视讯对打赚返水技巧
优德88电脑版网页登录| 娱乐宝平台| 博猫app下载| 注册就送2019电子| 打鱼机鱼乐无穷| 9728.com太阳成| 奔驰宝马娱乐下载| 金沙国际唯一官网网址| 澳贝娱乐软件下载| 新加坡金沙送58元一| 捕鱼平台能下分| 篮球篮球业| 手机捕鱼投注| 亚美ag真人手机版| 菲达娱乐登陆| 亿皇平台| 能提现的斗地主| 澳门皇冠官网注册| 凯发体育滚球|

© ope体育正规大网ope体育正规大网:仅供ope体育正规大网研究探讨测试使用 联系我们

请勿用于非法用途,否则后果自负,一切与程序作者无关!

百站百胜: